ALGEMENE VOORWAARDEN

Download de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHE FLORE B.V. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij sluit met She Flore B.V. 

DEFINITIES 

She Flore 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid She Flore B.V., statutair gevestigd aan de Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam (KvK: 78094453). 

De Shop 

She Flore biedt via de Shop producten aan die aangeschaft kunnen worden via de webshop van het Platform. 

Member Flore Fam 

Door Member te worden van Member Flore Fam krijg jij tegen betaling toegang tot (i) de online leeromgeving waar je maandelijks sessies kunt volgen, (ii) de bibliotheek met de beste sessies, (iii) meditaties en tot (iv) een Platform waarin je contact kunt leggen met de rest van de community. . Jij bent dan onderdeel van de She Flore familie! 

She Reads 

She Flore biedt via She Reads onder meer leuke blogs en vlogs aan. 

Content 

Alle teksten, blogs, afbeeldingen, video’s, graphics, software, muziek,  audio, vlogs, informatie of andere materialen die door She Flore en/of haar gebruikers op het Platform worden geplaatst. 

Dienst(en) 

Alle door She Flore en/of door haar ingeschakelde derden die diensten aanbieden via het platform en/of de website. 

Platform 

Het door She Flore ontwikkelde platform, onder meer toegankelijk via de website www.grow.sheflore.com en overige social media gerelateerde platforms zoals Instagram en Facebook. 

Member 

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Membership. 

Membership 

 Het Flore Fam lidmaatschap van She flore. 

BEPALINGEN 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1. Als je gebruik maakt van het Platform dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met She Flore aangaat. 

1.2. She Flore wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

1.3. She Flore heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ben je het niet eens met de wijzigingen? Dan kun je dit binnen 14 dagen na kennisgeving laten weten via lovefrom@sheflore.com, zodat de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden van kracht blijven. Laat je niets binnen die termijn weten? Dan geldt dat jij akkoord bent gegaan met de toepasselijkheid van de herziene algemene voorwaarden. 

1.4. Het kopen van producten en/of Diensten via de Shop en/of de website www.sheflore.com is alleen toegestaan voor meerderjarigen. Laat je ouder of voogd een bestelling namens jou plaatsen als je nog niet meerderjarig bent. Door producten en/of diensten via het Platform te kopen verklaar jij meerderjarig te zijn. 

Artikel 2 – Overeenkomst 

2.1. De overeenkomst komt tot stand als jij overgaat tot aankoop van producten en/of Diensten van She Flore. In dat geval ontvang je van She Flore een orderbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres. 

2.2. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op het Platform en zolang de voorraad strekt. 

2.3. Je bent de prijs verschuldigd die She Flore in haar orderbevestiging heeft vermeld. Bezorgkosten worden apart door She Flore in rekening gebracht. 

2.4. She Flore is te allen tijde bevoegd om kennelijke verschrijvingen in een overeenkomst/orderbevestiging bindend te corrigeren. 

2.5. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, toeleveranciers of anderszins kunnen door She Flore in rekening worden gebracht. 

2.6. Bij de aankoop van producten en/of Diensten is het mogelijk om een profiel aan te maken op de website. Voor de aankoop van de Member Flore Fam dien je een profiel aan te maken voor op de website, waarbij je toegang krijgt tot de onder ‘Member Flore Fam’ genoemde diensten.  Wil jij jouw profiel op de website (na aankoop van een product en/of Dienst) verwijderen? Laat dit dan aan She Flore weten via lovefrom@sheflore.com  

2.7. She Flore is te allen tijde bevoegd om jouw profiel op het Platform (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag. Maak jij je schuldig aan fraude of ander onrechtmatig gedrag? Dan maakt She Flore aanspraak op een direct  opeisbare boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 10.000,-. She Flore kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen. 

Artikel 3 – Betaling 

3.1. Bestellingen moeten vooraf worden betaald door middel van één van de digitale betaalmethoden (SEPA-incasso, iDEAL en Creditcard). Wanneer jij een Membership aangaat van Member Flore Fam dan is betaling alleen mogelijk via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan door She Flore per kwartaal vooraf geïncasseerd rond de maandwisseling. Zorg daarom altijd dat er voldoende saldo op je rekening staat.  

3.2. Wanneer jij een betaling van een SEPA-incasso storneert of She Flore kan het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet incasseren, dan komt je betalingsverplichting niet te vervallen. Naast het verschuldigde bedrag ben je dan ook storneringskosten ten bedrage van maximaal EUR 12,50 per keer verschuldigd. 

3.3. Wanneer jij het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn (volledig) betaalt, dan zal She Flore je een betalingsherinnering versturen waarin jou de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Mocht je niet binnen die termijn overgaan tot betaling, dan ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

3.4. Wanneer je na aanmaning in gebreke blijft met betaling, dan zal She Flore overgaan tot gerechtelijke invordering. In dat geval ben je naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder de incassokosten van ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 40. 

3.5. Betaling van openstaande bedragen strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de wettelijke (handels)rente en tenslotte op de hoofdsom. 

3.6. Je bent niet bevoegd om de aan She Flore verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze te verrekenen, op welke grond dan ook. 

3.7. She Flore is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichting. 

Artikel 4 – Levering(stermijn) en risico-overgang 

4.1. Bij bestelling van producten wordt een geschatte levertijd vermeld. Deze leveringstijd is slechts indicatief en overschrijding van de vermelde leveringstermijn geeft je dan ook geen recht op schadevergoeding. 

4.2. Wanneer een bestelling op het opgegeven afleveradres is geleverd, daaronder mede begrepen op het adres van buren/pakket afhaalpunt, gaat het risico op jou over. Dit betekent dat She Flore vanaf dat moment niet langer aansprakelijk is bij verlies of beschadiging van het geleverde product. 

Artikel 5 – Annulering 

5.1. Heb je een product besteld, maar heb je spijt van je aankoop? Dan mag je binnen 14 dagen na ontvangst van het product de bestelling annuleren. Ook Diensten van She Flore mag je binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van She Flore annuleren. Je kan het product annuleren door gebruik te maken van het retourformulier op de website. 

Heb je het Member Flore Fam membership aangeschaft, maar wil je deze annuleren? Neem in dit geval binnen 14 dagen contact op met de klantenservice via lovefrom@sheflore.com. 

5.2. Na annulering van een product heb jij 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar het op het Platform vermelde retouradres van She Flore. Geleverde producten moeten altijd in de originele verzendverpakking worden geretourneerd. De kosten verbonden aan retournering zijn voor jouw rekening. 

5.3. Een product kan niet worden geannuleerd wanneer jij de verzegeling van een product hebt verbroken, jij gepersonaliseerde producten hebt besteld of wanneer de producten om hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Het product mag je niet hebben gebruikt en moet onbeschadigd zijn. 

5.4. Wanneer jij een product of dienst conform deze annuleringsvoorwaarden van She Flore annuleert, dan zal She Flore binnen 14 dagen het betaalde bedrag aan je terugbetalen. Heb je wel al gebruik gemaakt van de Diensten van She Flore? Dan ben je aan She Flore slechts het bedrag verschuldigd dat je aan Diensten hebt gebruikt. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door jou betaalde bedrag. 

Artikel 6 – Klachten en garanties 

6.1. Heb je klachten over een product of dienst van She Flore? Laat dit She Flore dan vooral weten door contact op te nemen met onze klantenservice via lovefrom@sheflore.com. She Flore neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

6.2. Wanneer je klachten hebt over de producten en/of Diensten van She Flore dan kun jij dit uiterlijk 14 dagen na het voorval bij She Flore melden. Na deze termijn vervalt jouw recht om te klagen. Wanneer She Flore het eens is met jouw klacht, zal She Flore naar eigen keuze het product repareren, vervangen voor een (vergelijkbaar) product en/of een (vergelijkbare) dienst aanbieden, dan wel een (deel) van de koopprijs aan jou terugbetalen. 

6.3. Alle producten worden door She Flore aangeboden zonder enige vorm van garantie. Dit betekent dat She Flore nadrukkelijk geen garanties geeft met betrekking tot de werking, resultaten en/of behoud van haar (natuur)producten. She Flore benadrukt dat met name natuurproducten kwetsbaar zijn. Natuurproducten kunnen door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden veranderen (verkleuring etc.) en/of afbreken. 

6.4. Voor zover de door She Flore geleverde producten worden geleverd met een fabrieksgarantie dan accepteer jij dat die garantievoorwaarden van toepassing zijn. Deze garantie geldt overigens niet wanneer jij een product onzorgvuldig en/of onjuist hebt gebruikt of wanneer jij het product hebt gerepareerd of bewerkt. 

6.5. Op Diensten van She Flore wordt geen garantie verstrekt. She Flore garandeert dan ook niet dat haar Platform foutloos en/of ononderbroken functioneert. 

6.6. Voor alle Diensten van She Flore geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft. She Flore streeft ernaar jou te helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat She Flore jou geen resultaten kan garanderen. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Door of namens She Flore wordt nadrukkelijk geen advies gegeven over de besluiten of veranderingen in jouw leven. Dit betekent dat She Flore niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de besluiten die jij neemt met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden op het Platform van She Flore en/of via andere sociale media platforms van She Flore kunnen niet worden gezien als een vervanging voor medische of andere professionele hulp. 

7.2. Wanneer jij schade lijdt door een product of Dienst van She Flore, dan is de aansprakelijkheid van She Flore beperkt tot (maximaal) het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van She Flore niet (volledig) door haar verzekeraar is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van She Flore beperkt tot de factuurwaarde met betrekking tot hetproduct of dienst, met een maximum van EUR 500,-. Handel jij in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan geldt dat She Flore iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit. 

7.3. She Flore is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of voor schade die is ontstaan doordat jij een product verkeerd hebt gebruikt. Blijk je allergisch voor een product van She Flore? Dan is She Flore evenmin aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. 

7.4. She Flore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Diensten van derden die via het Platform worden aangeboden. 

7.5. Het Platform, waaronder de leeromgeving, de website, de social media en e-mails van She Flore kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. She Flore is niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de producten en/of Diensten die daarop worden aangeboden. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten en privacy 

8.1. She Flore is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle Content die door jou of door She Flore op het Platform wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van She Flore mag jij daarom nooit (onderdelen van) het Platform en/of de Content kopiëren en/of openbaar maken. 

8.2. Maak jij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van She Flore? Dan maakt She Flore aanspraak op een direct opeisbare boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 10.000,-. She Flore kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen. 

8.3 Sessies die worden gehouden via de Flore Fam worden altijd opgenomen en daarna in de leeromgeving geplaatst. Door deel te nemen aan de Sessies, stem je er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat beelden waarop jij/jullie te zien bent/zijn en/of zal/zouden kunnen zijn, door She Flore op Flore Fam worden geplaatst. 

8.4 Door deelname aan de Sessies verleen jij / verlenen jullie She Flore tevens een niet in duur beperkte, wereldwijde, exclusieve, sublicentieerbare, royalty vrije en onherroepelijke licentie (met betrekking tot alle door She Flore opgenomen beelden tijdens de Sessies waarin jij/jullie te zien zijn c.q. terugkomen) jouw/jullie portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor de online leeromgeving te gebruiken. She Flore komt aldus het recht toe de beelden in dat kader op elke door haar gewenste manier aan te passen, te publiceren, te kopiëren, weer te geven, mee te delen aan de leden, of anderszins met deze beelden om te gaan zoals She Flore goeddunkt. 

8.5 Voor zover mogelijk c.q. toegestaan onder het toepasselijke recht doe je/doen jullie bij deelname aan de Sessies (in dat kader en ten behoeve van voormeld gebruik door Flore Fam) onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al jouw/jullie intellectuele eigendomsrechten, waaronder portretrechten en morele rechten. 

8.6 Alle gegevens die jij aan She Flore verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop She Flore omgaat met jouw privacy zie ons privacybeleid. 

Artikel 9 – Member Flore Fam 

9.1. Ben je lid van de Member Flore Fam? Dan heb je (tegen betaling) recht op toegang tot het Platform van She Flore en de Member Flore Fam. Jouw Membership is gekoppeld aan jouw profiel op het Platform. 

9.2. Een Membership sluit je af voor de periode van één kwartaal. Na dit kwartaal wordt jouw Membership automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. 

9.3. Betaling van jouw Membership is alleen mogelijk via automatische incasso. 

9.4. She Flore heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk zal She Flore je hiervan op de hoogte brengen. 

9.5. Wil jij jouw Membership opzeggen? Super jammer, maar dat kan natuurlijk. Jij kan je Membership opzeggen via het opzegformulier in de leeromgeving op het  Platform. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat altijd in vanaf de 1e van de volgende maand. Wanneer de opzegging verwerkt is ontvang je een e-mail ter bevestiging. 

9.6. Als jij jouw Membership hebt opgezegd, dan blijft jouw Profiel op She Flore bestaan. Jouw profiel zal onzichtbaar zijn en enkel weer geactiveerd worden indien jij weer lid wilt worden.  

9.7. Jouw Membership is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Dit betekent dat jouw toegangsgegevens tot het Platform van She Flore vertrouwelijk zijn en dat je deze niet mag delen met anderen. She Flore is te allen tijde bevoegd om jouw profiel en dus jouw Membership (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag. 

Artikel 10 – Overige bepalingen 

10.1. De rechtsverhouding tussen jou en She Flore wordt beheerst door Nederlands recht. 

10.2. Mocht er ooit een geschil ontstaan tussen jou en She Flore, dan zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam. 

10.3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden. She Flore en jij zullen dan samen overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij jullie zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht nemen.